نمایش ۳۶۱ تا ۳۹۰ مورد از کل ۵۹۰ مورد.
#مدخلمعنی
 
۳۶۱علی آق کرمانی[ عَ یِ کِ ] (اِخ) قریمی آق کرمانی، ملقّب به نقشی. رجوع به علی قریمی شود.
۳۶۲علی اصغر کرمانی[ عَ اَ غَ رِ کِ ] (اِخ) ابن عبدالصمد بکری کرمانی قنوجی هندی حنفی (۱۰۵۱ -۱۱۴۰ هـ . ق.). فقیه و صوفی و مفسر بود که تولد و وفات او در قنوج روی داد. او راست: ...
۳۶۳علی ترکمانی[ عَ یِ تُ کَ ] (اِخ) ابن آیبک ترکمانی صالحی، ملقّب به نورالدین و منصور. دومین تن از ممالیک بحری در مصر و شام. رجوع به علی بحری (ابن آیبک...) شود.
۳۶۴علی ترکمانی[ عَ یِ تُ کَ ] (اِخ) ابن عثمان بن ابراهیم بن مصطفی بن سلیمان ماردینی حنفی ترکمانی، ملقّب به علاءالدین و مشهور به ابن الترکمانی. فقیه و اصولی و نحوی و لغوی و مفسر و محدث و ریاضی دان و ...
۳۶۵علی ترکمانی[ عَ یِ تُ کَ ] (اِخ) ابن عمربن قزل بن جلدک ترکمانی، مشهور به مشد و مکنّی به ابوالحسن و ملقّب به سیف الدین. رجوع به علی مشد شود.
۳۶۶علی ترکمانی[ عَ یِ تُ کَ ] (اِخ) ابن محمد سالم بن ولی الدین ترکمانی الاصل دمشقی حنفی. فقیه بود و در دمشق متولد شد و در سال ۱۱۰۸ هـ . ق. در همین شهر درگذشت. او را رسائل و تعلیقات و ...
۳۶۷علی حمانی[ عَ یِ حِ مْ ما ] (اِخ) ابن محمدبن جعفر کوفی حمانی. نام او در الذریعة به صورت «علی بن محمدبن جعفربن محمدبن زید شهید علوی امامی حمانی» آمده است. وی شاعر بود و در سال ۲۴۵ هـ . ...
۳۶۸علی رمانی[ عَ یِ رُمْ ما ] (اِخ) ابن عیسی بن علی بن عبداللََّه رمانی اخشیدی وراق، مکنّی به ابوالحسن. وی ادیب و نحوی و لغوی و متکلم و فقیه و اصولی و مفسر و منجم و منطقی بود. اصل او ...
۳۶۹علی سامانی[ عَ یِ ] (اِخ) ابن یحیی بن نصربن احمد سامانی. وی از خاندان سامانیان و تنها فرزند پدر خویش بود. رجوع به احوال و اشعار رودکی سعید نفیسی ج ۱ ص ۳۲۱ شود.
۳۷۰علی سلیمانی[ عَ یِ سُ لَ ] (اِخ) ابن عثمان بن علی بن سلیمان سلیمانی اربلی. ملقب به امین الدین. صوفی و شاعر بود و در سال ۶۷۰ هـ . ق. درگذشت. او را قصیده ای است که هر بیت آن شامل ...
۳۷۱علی سمسمانی[ عَ یِ سِ سِ ] (اِخ) ابن عبداللََّه بن عبدالغفار سمسمانی. مکنی به ابوالحسن. وی نزد ابوبکربن شاذان و ابوالفضل بن مأمون تحصیل کرد و خطی مرغوب داشت و شخصی صدوق بود. و در روز چهارشنبه چهارم محرم سال ۴۱۵ ...
۳۷۲علی عثمانی[ عَ یِ عُ ] (اِخ) ابن خضربن حسن عثمانی دمشقی. مکنی به ابوالحسن. حسابگر بود و در ۲۵ یا ۲۶ ماه شوال سال ۴۵۹ هـ . ق. در دمشق درگذشت. او را تصنیفاتی در علم حساب است. (از معجم المؤلفین ...
۳۷۳علی عثمانی[ عَ یِ عُ ] (اِخ) ابن عبدالرحمان بن حسین عثمانی صفدی شافعی. ملقب به علاءالدین. رجوع به علی صفدی شود.
۳۷۴علی قرمانی[ عَ یِ قَ ] (اِخ) ابن یحیی سمرقندی قرمانی حنفی. ملقب به علاءالدین. رجوع به علی سمرقندی شود.
۳۷۵علی کرمانی[ عَ یِ کِ ] (اِخ) ملقب به عمادالدین و متخلص به عماد و مشهور به عماد فقیه و خواجه عماد فقیه. از عرفای قرن هشتم هـ . ق. رجوع به عمادالدین کرمانی شود.
۳۷۶علی کرمانی[ عَ یِ کِ ] (اِخ) ابن حسین بن علی کرمانی. صوفی متوفی در حدود سال ۴۷۰ هـ . ق. او راست: سراج الشریعة و منهاج الحقیقة. (از معجم المؤلفین).
۳۷۷علی کرمانی[ عَ یِ کِ ] (اِخ) ابن محمود کرمانی شافعی. ملقب به ضیاءالدین. وی در سال ۸۳۰ هـ . ق. در قید حیات بود و در آن وقت سنش بیش از نود سال بوده است. او راست: ضوءالمشارق الجدیر بالوضع علی المفارق ...
۳۷۸علی نیرمانی[ عَ یِ نَ رَ ] (اِخ) ابن محمدبن خلف نیرمانی. مکنی به ابوسعد. رجوع به ابوسعد نیرمانی و علی (ابن محمدبن...) شود.
۳۷۹علی یمانی[ عَ یِ یَ ] (اِخ) ابن ابراهیم بن محمدبن اسماعیل بن صلاح حسنی یمانی صنعانی. رجوع به علی صنعانی شود.
۳۸۰علی یمانی[ عَ یِ یَ ] (اِخ) ابن ابی بکربن خلیفهٔ همدانی حسینی یمانی شافعی. مشهور به ابن ازرق و ملقب به موفق الدین و نورالدین و مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی ازرق شود.
۳۸۱علی یمانی[ عَ یِ یَ ] (اِخ) ابن ابی بکربن علی بن محمدبن ابی بکربن عبداللََّه بن عمربن عبدالرحمان بن عبداللََّه یمانی زبیدی شافعی. مشهور به ناشری و ملقب به موفق الدین. رجوع به علی ناشری شود.
۳۸۲علی یمانی[ عَ یِ یَ ] (اِخ) ابن احمدبن حسن یمانی. مشهور به ابن علیف. رجوع به علی (ابن احمد...) شود.
۳۸۳علی یمانی[ عَ یِ یَ ] (اِخ) ابن احمد خرد یمانی. فقیه قرن دهم هـ . ق. رجوع به علی خرد شود.
۳۸۴علی یمانی[ عَ یِ یَ ] (اِخ) ابن اسماعیل بن اسحاق بن سالم بن اسماعیل بن عبداللََّه بن موسی بن بلال بن عامربن ابی موسی عبداللََّه بن قیس اشعری یمانی بصری. مکنی به ابوالحسن. پیشوای اشعریان. رجوع به ابوالحسن اشعری ...
۳۸۵علی یمانی[ عَ یِ یَ ] (اِخ) ابن حسن بن صدقهٔ مصری یمانی حنفی. مشهور به امام بیرم پاشا. رجوع به علی بیرم شود.
۳۸۶علی یمانی[ عَ یِ یَ ] (اِخ) ابن صلاح بن علی بن محمدبن عبداللََّه صعدی یمانی زیدی. رجوع به علی صعدی شود.
۳۸۷علی یمانی[ عَ یِ یَ ] (اِخ) ابن محمدبن ابی بکر شعبی یمانی. رجوع به علی شعبی شود.
۳۸۸علی یمانی[ عَ یِ یَ ] (اِخ) ابن محمدبن اسماعیل بن ابی بکربن عبداللََّه بن عمربن عبدالرحمان ناشری زبیدی یمانی شافعی. مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی ناشری شود.
۳۸۹علی یمانی[ عَ یِ یَ ] (اِخ) ابن محمد نجری یمانی زیدی. مشهور به ابن هطیل. رجوع به علی نجری شود.
۳۹۰علیرضا کرمانی[ عَ رِ کِ ] (اِخ) وی معاصر مؤلف ریاض العارفین و ساکن قلعهٔ عسکر از بلوک کرمان و از مریدان رونق علیشاه بوده است. او را اشعاری است. (از الذریعهٔ آقابزرگ طهرانی ج ۹ ص ۷۵۸ بنقل از ریاض العارفین ص ...