نمایش ۳۱ تا ۳۶ مورد از کل ۳۶ مورد.
#مدخلمعنی
 
۳۱مردم همانا[ مَ دُ هَ ] (ص مرکب، اِ مرکب) شبه مردم. که به صورت چون مردم است : دگر دانی که نامردم نداند قیمت مردم مبر مر خویشتن را خیره زی مردم همانائی. ناصرخسرو.
۳۲مماناة[ مُ ] (ع مص) پاداش دادن و لازم گرفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). مجازات دادن و لازم گرفتن. (از اقرب الموارد). || زمان دادن و دراز کشیدن و انتظار کشیدن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ...
۳۳همانا[ هَ ] (ق) مانا. گویا. پنداری. گمان بری. فرق مانا و همانا این است که «همانا» به تحقیق نزدیکتر است و بعضی گویند به معنی «ظاهراً» و «یقین» باشد و مانا به معنی پنداری و گمان بری. (از برهان). ...
۳۴هماناک[ هَ ] (ق مرکب) همانا گویی. همانا که...: در کار تو شد سر سنائی زین نیست تو را خبر هماناک.سنائی.
۳۵همانان[ هَ ] (اِخ) [ شهری است به هندوستان ]، جای زاهدان هند است و ایشان بر همانند که گویند: ما از ابراهیم پیغمبریم صلوات اللََّه علیه. (حدود العالم).
۳۶یغماناز[ یَ ] (اِخ) نام دختر پادشاه چین که زن بهرام گور بود. (ناظم الاطباء) (از برهان): دخت خاقان به نام یغماناز فتنهٔ لعبتان چین و طراز.نظامی.