نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
#مدخلمعنی
 
۱راستین(ص نسبی) مقابل کج. مقابل خم. (آنندراج). مستقیم. راست : ز فرزند زهرا و حیدر گرفتم من این سیرت راستین محمد.ناصرخسرو. در هر قدم که می نهد آن سرو راستین حیف است اگر بدیده نروبند راه را.سعدی.
|| ...
۲راستینه[ نَ / نِ ] (ص نسبی) بمعنی حقیقی و واقعی. (آنندراج). بمعنی راستین باشد که حقیقی است. (برهان): و این میان [ زمین که در میان عالم است ] راستینه میان است. (التفهیم). پر کن صنما هلا ...
۳راستینی(ص نسبی) حقیقی. واقعی. و القولنج بالحقیقة هو اسم لما کان السبب فیه بالامعاء الغلاظ قولون... و ان کان فی الامعاء الدقاق فالاسم المخصوص به بحسب المتعارف الصحیح. (قانون ابن سینا ص ۲۳۲): و کیلوس اندر جگر پخته شود و غذا ...