نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
#مدخلمعنی
 
۱ایلیا(ص) صدیق اکبر. (از آنندراج) (غیاث اللغات). || (اِخ) نام یکی از فتحهای عمر خطاب، و معنی آن صدیق اکبر است. (برهان).
۲ایلیا(اِخ) نام شهریست که ایلیای پیغمبر منسوب به آن شهرست. (برهان).
۳ایلیا(اِخ) نام بیت المقدس است. (برهان) (آنندراج) (غیاث). اورشلیم و آن از شهرهای فلسطین است. (مفاتیح). الیا. الیاء. ایلیاء: به دژهوخت گنگ آمد از راه شام که خوانیش بیت المقدس بنام بدان گه که ضحاک بد پادشا همی خواند آن خانه ...
۴ایلیا(اِخ) نام یکی از پیغمبران بنی اسرائیل است.
۵ایلیا(اِخ) لغت سریانی باشد. نام امیرالمؤمنین علیه السلام است. (برهان) (از آنندراج) (از غیاث اللغات). نام امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام است در تورات. (صحاح الفرس): در این معنی که گفتم بیگناهم به پیغمبر بحق ایلیا هم. (یادداشت بخط مؤلف بدون ...
۶ایلیا(اِخ) به عبری به معنی خدا خدای. (حاشیهٔ برهان قاطع چ معین). رجوع به الیاس و دائرةالمعارف فارسی شود.
۷ایلیا(اِخ) بعضی گویند نام اصلی خضر علیه السلام است. (برهان) (غیاث) (آنندراج). ایلیابن ملکان نام حضرت خضر علیه السلام است. (صحاح الفرس).
۸ایلیاء(اِخ) نام بیت المقدس است. (صحاح الفرس). ایلیا. الیا. الیاء. رجوع به ایلیا شود.
۹ایلیائی(ص نسبی) منسوب به اِلِه.(یادداشت بخط مؤلف).
۱۰ایلیات(اِ) مصحف «ایلات» جِ ایل. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به ایل شود.
۱۱ایلیاتی(ص نسبی) منسوب به ایلیات (در تداول عوام). (فرهنگ فارسی معین). رجوع به ایلاتی شود.
۱۲ایلیاد(اِخ) منظومه ای منسوب به همر و معروفترین حماسهٔ دنیای قدیم و از شاهکارهای ادبیات جهان است. این منظومه شامل بیست و چهار سرود است و آن داستان شورانگیز جنگی است که میان مردم یونان و مردم «تروا» درگرفته است. (فرهنگ فارسی ...
۱۳ایلیاس(اِخ) الیاس: و او پیش روی خدا برود بروح و بقوت و براز ایلیاس پیغمبر. (دیاتسارون ص ۸). رجوع به ایلیا و الیاس شود.
۱۴ایلیان(اِخ) نام اورشلیم است. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). رجوع به ایلیا شود.