نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
#مدخلمعنی
 
۱آرون(اِ) صفت نیک. خصلت حمیده. خوی خوش : به آرون او نیست در بوم و رست جهان را به آرون و آذین بست (کذا). عنصری .
۲آرون [ وَ ] (اِ) آبکش. ترشی پالا. زازل. رجوع به آردن شود. و ظاهراً یکی از دو صورت مصحف دیگریست.
۳آروند [ وَ ] (اِ) اَرْوَند. اورند. شأن و شوکت و فر و شکوه. (برهان). رجوع به اورند و اورنگ شود.
۴وادی آرون[ یِ ] (اِخ) رودی است در ناحیهٔ کتلونیهٔ اندلس. (از الحلل السندسیه ج ۲ ص ۱۹۹).