نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
#مدخلمعنی
 
۱آدین(اِ) خوازه و آرایش ها که بنوروز یا گاه ورود پادشاهان و جشنهای بزرگ در کویها و برزنها و راهها کنند. آذین.
۲آدینده [ یَ دَ / دِ ] (اِ) قوس قزح : عَلَم ابر و تندر بود کوس او کمان آدینده شود ژاله تیر.رودکی.
و آن را کمان گردون، کمان بهن، کمان رستم، کمان شیطان، آفنداک، شدکیس، سرویسه، تیراژه، ...
۳آدینه [ نَ / نِ ] (اِ) نام روزی از هفته میان پنجشنبه و شنبه، و آن در پیش مسلمانان چون شنبه نزد یهود و یکشنبه نزد نصاری عید و روز آخر هفته باشد. جمعه. جامع. یوم الازهر: تا چو ...
۴آدینه بازار [ نَ ] (اِخ) نام رودی در سرحد ایران و روس در سه فرسنگی بالهارود، و این رود بساری قمیش پیوندد.
۵آدینه وند [ نَ وَ ] (اِخ) (ایل...) رجوع به طرهان (ایل...) شود.
۶باباآدینه[ نَ ] (اِخ) دهی از دهستان چاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد ۵۱ هزارگزی شمال باختری الیگودرز کنار راه مالرو کیله به ده آقاجلگه، معتدل. سکنهٔ آن ۱۹ تن شیعه، لری، بختیاری. آب آن از قنات و چاه و محصول ...
۷چشمه آدینه[ چَ مَ نَ / نِ ] (اِخ) دهی از دهستان خسروآباد شهرستان بیجار که در ۱۸ کیلومتری جنوب خاوری بیجار و یک هزارگزی باختر شوسهٔ بیجار همدان واقع است. تپه ماهوری و سردسیر است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. ...
۸چشمه آدینه[ چَ مِ نَ / نِ ] (اِخ) دهی از دهستان مهربان بخش کبودراهنگ شهرستان همدان که در ۱۰۵ هزارگزی شمال باختری قصبهٔ کبودراهنگ و ۱۸ هزارگزی شمال خاوری راه همدان به بیجار واقع است. کوهستانی و سردسیر است ...
۹روز آدینه[ زِ نَ / نِ ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) روز جمعه. رجوع به آدینه و جمعه شود.