معنی "ابیجه" در "لغت‌نامۀ دهخدا"

ابیجه
[ ] (اِخ) موضعی در بلنسیه. (دمشقی). و رجوع به ابیخه شود.