بستان بدوران

[ بُ نِ... ] (اِخ) باغ معروفی به بغداد بود در قرن چهارم هـ . ق. رجوع به اخبارالراضی چ ۱۹۳۵ م. ص ۲۱۸ شود.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.