انترناسیونالیسم

[ اَ تِ سیُ ] (فرانسوی، اِ) در اصطلاح سیاسی، عقیدهٔ طرفداران اتحاد بین المللی ممالک جهان و ملتهای آنها. (از فرهنگ فارسی معین، اعلام). || مسلک طرفداران اتحاد بین المللی کارگران. (فرهنگ فارسی معین، اعلام).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.