معتقب

[ مُ تَ قِ ] (ع ص) بازدارنده و بندکنندهٔ مبيع چندان که مشتری قيمتش ادا نمايد. (آنندراج). کسی که مبيع را نگاه‌ می‌دارد تا مشتری قيمت آن را ادا نمايد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). نعت است‌ از اعتقاب و منه‌الحديث «المعتقب ضامن اذا تلف». (منتهی الارب). و رجوع به اعتقاب‌ شود.غ

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.