معتضدباللََّه

[ مُ تَ ضِ دُ بِلْ لاه ] (اِخ) (الـ ...) داودبن محمد (متوکل علی‌اللََّه)بن معتضد اول‌ (ابی بکربن سليمان) مکنی به ابوالفتح و ملقب‌ به معتضدباللََّه ثانی (755 -845 هـ . ق.) از خلفای دولت عباسی مصر است. به سال 816 هـ . ق. پس از دستگيری برادرش مستعين باللََّه‌ عباسی در قاهره با او بيعت کرده شد و سرانجام بر اثر بيماريی طولانی درگذشت. (از اعلام زرکلی چ جديد ج 3 ص‌11).غ

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.