معتذلات

[ مُ تَ ذِ ] (ع ص) ايام متعذلات؛ روزهای سخت گرم. (منتهی الارب). روزهای بسيار گرم. (ناظم الاطباء) (از اقرب‌ الموارد).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.