معتدله

[ مُ تَ دِ لَ ] (ع ص) مؤنث معتدل. رجوع به معتدل شود. - منطقهٔ معتدله؛ ناحيه‌ای از کرهٔ زمين که‌ آب و هوايی متوسط (نه گرم و نه سرد) دارد و آن بر دو قسمت است: الف -منطقهٔ معتدلهٔ جنوبی و آن بخشی از کرهٔ زمين است که آب‌ و هوايی معتدل دارد و در نيمکرهٔ جنوبی بين‌ منطقهٔ حاره و قطب جنوب قرار دارد. ب - منطقهٔ معتدلهٔ شمالی و آن بخشی از کرهٔ زمين‌ است که آب و هوايی معتدل دارد و در نيمکرهٔ شمالی بين منطقهٔ حاره و قطب شمال قرار دارد.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.