معبر

[ مَ بَ ] (اِخ) شهری است به کنار دريای‌ هند. (منتهی الارب). قسمت جنوبی ساحل‌ شرقی شبه جزيرهٔ هندوستان که اکنون به نام‌ کرماندل‌۲ معروف است. (يادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به شدالازار ص‌100، 546، 548 و نزههالقلوب ص 262 شود.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.