معاقدت.

[ مُ قَ / قِ دَ ] (از ع، اِمص) با کسی عهد بستن. با يکديگر پيمان کردن. معاهده. (يادداشت به خط مرحوم‌ دهخدا):

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.