یوسف آباد

[ سِ ] (اِخ) دهی است از دهستان میربیگ بخش دلفان شهرستان خرم آباد، واقع در ۵۸۰۰۰گزی باختر راه نورآباد و ۳۷۰۰۰گزی باختر راه شوسهٔ خرم آباد به کرمانشاه. آب آن از چشمهٔ یوسف آباد و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.