نیواد

(اِ) شجاعت. (برهان قاطع) (انجمن آرا). ظاهراً برساختهٔ فرقهٔ آذر کیوان است. (حاشیهٔ برهان قاطع چ معین).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.