ناسیونال سوسیالیسم

[ یُ سُ سیا ] (اِخ) حزب سیاسی در آلمان که در ۱۹۲۰ م. پایه گذاری شد. آدلف هیتلر (۱۸۸۹ -۱۹۴۵ م.) در رأس آن قرار داشت از نام این حزب نازی و نازیسم استخراج شده است.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.