مهستان

[ مُ / مِ هِ ] (اِ مرکب) مجلسی بود که پادشاهان اشکانی برای ادارهٔ امور مملکت با اعضای آن مشورت می کردند. این مجلس از مجموعهٔ اعضای دو مجلس دیگر تشکیل می گردید، نخست مجلس خانوادگی از اعضای ذکور خانوادهٔ سلطنت، دوم مجلسی متشکل از مردان پیر و مجرب و روحانیون بلند مرتبهٔ قوم پارت. و گاهی این دو مجلس با هم منعقد میگردید که آن را مغستان یا مجلس بزرگان می نامیدند و این لفظ باید مصحف مهستان باشد تا موافق معنای مجلس مزبور که مجلس بزرگان بود باشد و قاعدتاً اشاره به مغها نمی تواند باشد چه این مجلس تنها از مغها تشکیل نمی شود. (از تاریخ ایران باستان ج ۳ ص ۲۶۴۹).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.