منا

[ مُ ] (ع اِ) جِ مُنْیَة. (دهار). امیدها چرا که جمع مُنْیَة است که به معنی آرزو و مقصد باشد. (غیاث) (آنندراج). رجوع به مُنی ََ شود.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.