مرواریدفروش

[ مُ رْ فُ ] (نف مرکب) مروارید فروشنده. فروشندهٔ مروارید. آن که حرفهٔ او فروختن مروارید باشد. لئآل [ لَ ءْ آ ]. (منتهی الارب مادهٔ ل ء ل) (دهار).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.