اسپنتاآرمیتی

[ اِ پِ ] (اِخ) (در اوستا سپنته اَرْمَئیتی که در فارسی سپندارمذ شده است) پنجمین از امشاسپندان هفتگانهٔ آئین زرتشتی. رجوع به اسپندارمذ و ایران در زمان ساسانیان ترجمهٔ یاسمی ص ۱۱۰ شود.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.