مانیتیسم

[ یِ تی ] (فرانسوی، اِ)(اصطلاح فیزیک) مغناطیس. جاذبه. (فرهنگ فارسی معین). || تحت تسلط و ارادهٔ خود قرار دادن شخص دیگری را بوسیلهٔ نگاهها و حرکات دست و او را به خواب مغناطیسی فرو بردن. به خواب مغناطیسی فرو بردن. خواب مغناطیسی. (فرهنگ فارسی معین): به حیرتم ز که اسرار مانیتیسم آموخت فقیه شهر که بیدار را به خواب کند. ایرج میرزا.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.