مانیتیت

[ یِ تی ] (فرانسوی، اِ) (اصطلاح زمین شناسی) اکسید مغناطیسی طبیعی آهن را گویند که فرمولش ۴O۳eF می باشد. وزن مخصوصش بین ۹/۴ تا ۲/۵ متغیر است. سختیش بین ۵/۵ تا ۵/۶ می باشد. رنگ این اکسید آهن سیاه رنگ است و خاصیت آهنربایی دارد و به سختی ذوب می شود. (فرهنگ فارسی معین). اکسید طبیعی آهن مغناطیسی دایمی است. در دستگاه مکعبی متبلور می شود. بعضی از اقسام آن خود خاصیت آهن ربایی دارند و می توانند ذرات ریز را جذب کنند. نام آن از کلمهٔ «ماگنس»بمعنی آهن ربا آمده است بر روی چینی لعاب اثر سیاه رنگ می گذارد. (از فرهنگ اصطلاحات علمی ذیل آهن مغناطیسی).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.