مانی تربتی

[ یِ تُ بَ ] (اِخ) ملا... از مردم تربت است. نویسندگی می کند و طبع خوب دارد. بیت زیر از اوست: ز بت کمتر نئی آموز از او تمکین محبوبی که پیشش سجده آرند و نگوید یک سخن با کس. (از مجالس النفایس ص ۱۶۷).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.