مانی الموسوس

[ نِلْ مُ وَ وَ ] (اِخ) محمدبن القاسم مکنی به ابوالحسن متوفی به سال ۲۴۵ هـ . ق از شاعرانی بود که طبعی بسیار ظریف و لطیف داشت. از مردم مصر بود و در عهد متوکل عباسی به بغداد آمد. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۹۶۴). و رجوع به فوات الوفیات ج ۲ ص ۲۶۲ و ۲۶۳ شود.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.