ماندان

(اِخ) دختر ازدهاک پادشاه ماد و زن کبوجیه پادشاه فارس و مادر کورش بزرگ. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). دختر آستیاژ بود که بعدها با کمبوجیهٔ اول پادشاه پارس عروسی کرد و کورش از وی زاده شد. و رجوع به ایران باستان ج ۱ ص ۲۳۴، ۲۴۵ و ۲۶۴ و ایرانشهر ج ۱ ص ۲۹۲ شود.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.