ماناف

(اِ مرکب) ماماچه را گویند و به عربی قابله خوانند. (برهان). به معنی مام ناف. (آنندراج). ماماچه و قابله. (ناظم الاطباء). مخفف مام ناف. (حاشیهٔ برهان چ معین). و رجوع به مام ناف شود. || به معنی ناف هم آمده است و آن گوی باشد در شکم. (برهان). ناف و سره. (ناظم الاطباء).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.