مامانی

(ص نسبی) منسوب به مامان در زبان اطفال خرد، جمیل. خوب. زیبا. - تیتیش مامانی؛ جامهٔ زیبا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در تداول امروز به خوب و ظریف و قشنگ و مطلوب و دوست داشتنی اطلاق می شود. و رجوع به مامان شود. || در تداول عامه، آدم بزرگوار و نیک نفس. (فرهنگ لغات عامیانهٔ جمال زاده).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.