لیمو عمانی

[ عُ مْ ما ] (اِ مرکب) لیموئی ترش که از عمان آرند. لیموترش. تفاح ماهی . رجوع بلیمو و بلیموترش شود.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.