معنی لوئی

نمایش ۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۰ مورد.

لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی دوم. کنت دانژو. پادشاه ناپل. وی در سال ۱۳۸۹م. از دست پاپ تاج بر سر نهاد.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی یازدهم، فرزند شارل هفتم و ماری دانژو، مولد بورژ به سال ۱۴۲۳. پادشاه فرانسه از سال ۱۴۶۱ تا ۱۴۸۳ م.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی هفدهم، مشهور به لوئی شارل دُفرانس. دومین پسر لوئی شانزدهم و ماری آنتوانت، مولد ورسای به سال ۱۷۸۵ م. وی به سال ۱۷۹۵ در زندان بمرد.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی هشتم، ملقب به «لولیون» (شیر)، فرزند فیلیپ اُگوست و ایزابل دوهنوت، مولد پاریس به سال ۱۱۸۷ م. پادشاه فرانسه از ۱۲۲۳ تا ۱۲۲۶ م.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی هجدهم. لوئی اِستانیسلاس کزاویه. نوهٔ لوئی پانزدهم فرزند لوئی ولیعهد و ماری ژزف دُساکس برادر لوئی شانزدهم. کنت پرونس و پادشاه فرانسه از ۱۸۱۴ تا ۱۸۲۴ م. مولد ورسای در ۱۷۵۵. وی به سال ۱۸۲۴ درگذشت بی آنکه فرزندی برجای بگذارد.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی نهم. سَن لوئی. فرزند لوئی هشتم و بلانش دُکاستیل، مولد پُواسی بسال ۱۲۱۵ م. پادشاه فرانسه از سال ۱۲۲۶ تا ۱۲۷۰ م.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی ششم، ملقب به «لوگرو»، لوویه، لوباتایور فرزند فیلیپ اول و برث دوهلند، مولد پاریس بسال ۱۰۸۱ م. پادشاه فرانسه از سال ۱۱۰۸ تا ۱۱۳۷ م.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی شانزدهم. فرزند لوئی ولیعهد و نوادهٔ لوئی پانزدهم و فرزند پرنس ماری ژزف دساکس، مولد ورسای به سال ۱۷۵۴ م. پادشاه فرانسه از سال ۱۷۷۴ تا ۱۷۹۳ م. وی ماری آنتوانت فرزند ماری ترز اتریشی را به زنی کرد و در ۲۱ ژانویهٔ ۱۷۹۳ پس از محکوم گشتن از جانب مجلس کنوانسیون با گیوتین مقطوع الرأس گردید.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی سیزدهم. فرزند هانری چهارم و ماری دُمدیسی، مولد فونتن بلو در ماه سپتامبر ۱۶۰۱ م. پادشاه فرانسه از سال ۱۶۱۰ تا ۱۶۴۳ م.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی سوم. لو ساکسون. پادشاه ژرمانی از ۸۷۶ تا ۸۸۲ م.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی سوم. لاوُگل. امپراطور آلمان از ۹۰۱ تا ۹۰۵ م. مولد اوتون (۸۸۰-۹۲۸ م.).
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی سوم. فرزند لوئی دوم و آنسگارد، مولد حدود ۸۶۳ م. پادشاه فرانسه از سال ۸۷۹ تا ۸۸۲ م.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی دوم. لو بِگ فرزند شارل لوشو و ارمان ترود، مولد کمپپین در ۸۴۶ م. پادشاه فرانسه از ۸۷۷ تا ۸۷۹ م.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی دوم. پادشاه باویر از سال ۱۸۶۴ تا ۱۸۸۶ م. فرزند ماکزی میلین دوم، مولد نمفن بورگ به سال ۱۸۴۵ و مغروق در دریاچهٔ استرانبرگ به سال ۱۸۸۶ م.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی دوم. لو ژرمانیک. سومین پسر لوئی اول، پادشاه آلمان از سال ۸۱۷ تا ۸۷۶ م. مولد حدود سال ۸۰۵ م.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِ) پشم مانندی که بر سر جگن هست و آن را با آهک بیامیزند و صاروج سازند. پنبهٔ سرِ نی باشد که در ساروج آمیزند استواری را. چیزی چون پنبهٔ بر سر شاخه های نی که در ساروج آمیزند. جالِحه. کخ. لُخ. دُخ. دوخ. بَردی. پیزُر. کرَک. قطن برَدی . طوط. گل نی که به ساروج آمیزند. پنبهٔ بَردی. پنبهٔ دوخ. قنصف. بیلم. بُرس. بَرس. پنبهٔ گیاه بردی. و رجوع به بَرس در منتهی الارب و بردی و نیز لُخ شود.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی دوم. پادشاه هنگری و بوهم از سال ۱۵۱۵ تا ۱۵۲۶م.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی دوازدهم، ملقب به لو پر دو پوپل (پدر مردم) فرزند شارل، دوک دُرلئان و ماری دوکلو و کوچکترین نوادهٔ شارل پنجم. مولد بلوا بسال ۱۴۶۲ و وفات کمی پس از سال ۱۵۱۵م.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی چهارم. دوترمِر. فرزند شارل سوم (لوسمپل)، مولد حدود سال ۹۲۱م. پادشاه فرانسه از سال ۹۳۶ تا ۹۵۴م.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی چهاردهم، ملقب به لوگران (کبیر)، فرزند لوئی سیزدهم و آن دُتریش. مولد «سن ژرمن-آن-لِی» به سال ۱۶۳۸. پادشاه فرانسه از سال ۱۶۴۳ تا سال ۱۷۱۵.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی پنجم، مشهور به «لو فنآن ». فرزند لوتر و اِما، مولد ۹۶۶م. پادشاه فرانسه از ۹۸۶ تا ۹۸۷م. وی در شکارگاه هلاک شد و با مرگ او سلسلهٔ کارلنژها برافتاد.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی پانزدهم، مشهور به «لوبین اِمِه». سومین پسر لوئی دوک دوبورگونی و ماری آدِلائید دُساووآ و کوچکترین نوهٔ لوئی چهاردهم، مولد ورسای به سال ۱۷۱۰، پادشاه فرانسه از سال ۱۷۱۵ تا ۱۷۷۴ م.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
اول (اِخ) لوئی اول. لو دبونر پسر شارلمانی و هیلدگارد، مولد شاسنوی (لو اِ-گارن) در ۷۷۸ م. امپراطور مشرق و پادشاه فرانسه از ۸۱۴ تا ۸۴۰ م.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
اول (اِخ) پادشاه باویر از سال ۱۸۲۵ تا سال ۱۸۴۸ م.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی اول. پادشاه آلمان، همزمان لوئی لو دبونر پادشاه فرانسه.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی اول. امپراطور مشرق از ۸۱۴ تا ۸۴۰ م. همزمان لوئی لو دبونرپادشاه فرانسه.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی اول. پادشاه پرتقال، مولد لیسبن به سال ۱۸۳۸ و وفات ۱۸۸۹ م. وی به سال ۱۸۶۱ به سلطنت رسیده است.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی اول. کنت دانژو. دومین پسر ژان دوم پادشاه فرانسه.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) لوئی اول، ملقب به کبیر. پادشاه هنگری (مجارستان) و لهستان از ۱۳۴۲ تا ۱۳۸۲ م.
لغت‌نامۀ دهخدا
لوئی
(اِخ) ولیعهد فرانسه، فرزند لوئی پانزدهم و پدر لوئی شانزدهم پادشاه فرانسه و لوئی هجدهم و شارل دهم. (۱۷۲۹-۱۷۶۵ م.).