لعل رمانی

[ لَ لِ رُمْ ما ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) از انواع لعل به رنگ ناردانه : زمرد دیدهٔ افعی چگونه می بپالاید عقیق و لعل رمانی چرا اصل از حجر دارد. ناصرخسرو. محتسب نمی داند این قدر که صوفی را جنس خانگی باشد همچو لعل رمانی. حافظ. ز چشمم لعل رمانی چو می بینند میخندند ز رویم راز پنهانی چو می بینند میخوانند. حافظ.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.