گردنهٔ مروارید

[ گَ دَ نَ یِ مُ رْ ] (اِخ) گردنه ای است کنار راه سنندج و کرمانشاه میان لائبین و مروارید، واقع در ۷۴۵۰۰گزی سنندج.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.