ادرامیتنه

[ ] (اِخ) بندریست در میسیا مقابل جزیرهٔ لسبوس بطرف شمال غربی آسیای صغیر. (کتاب اعمال رسولان ۲۷:۲) و اکنون هم به ادرامیتی مسمی است و بمسافت ۶۰ یا ۸۰ میل بشمال ازمیر واقع است و کشتی را که پولس حواری بعزم روم سوار شد از کشتی های همین بندر بود. (قاموس کتاب مقدس).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.