اخینوعم

[ ] (اِخ) (برادر توفیق) دو تن این نام داشتند: نخست دختر اخیمعص و زوجهٔ شاؤل (کتاب اول سموئیل ۱۴:۵۰)، دوم زنی یزرعیلی زوجهٔ داود و مادر امنون (کتاب اول سموئیل ۲۵:۴۳ و ۳۷:۳) که بتوسط عمالقه در جنگ صقلع اسیر شد (کتاب اول سموئیل ۳۰:۵)، اما داود ویرا رهائی داده با خود بحبرون برد. (کتاب دوم سموئیل ۲:۲ و ۳:۲) (قاموس کتاب مقدس).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.