معنی اخینوعم

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.

لغت‌نامۀ دهخدا
اخینوعم
[ ] (اِخ) (برادر توفیق) دو تن این نام داشتند: نخست دختر اخیمعص و زوجهٔ شاؤل (کتاب اول سموئیل ۱۴:۵۰)، دوم زنی یزرعیلی زوجهٔ داود و مادر امنون (کتاب اول سموئیل ۲۵:۴۳ و ۳۷:۳) که بتوسط عمالقه در جنگ صقلع اسیر شد (کتاب اول سموئیل ۳۰:۵)، اما داود ویرا رهائی داده با خود بحبرون برد. (کتاب دوم سموئیل ۲:۲ و ۳:۲) (قاموس کتاب مقدس).