قبله‌نما

[ قِ لَ / لِ نُ / نِ / نَ ] (اِ مرکب) قطب نما. آلتی است دارای عقربهٔ فلزی که بدان قبله را معین نمایند. قطب نمائی که بدان تعیین جهت مکهٔ مکرمه را میکنند. (ناظم الاطباء).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، http://dehkhoda.ut.ac.ir) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.