فلافل

[ فَ فِ ] (ع اِ) جِ فلفل. - فلافل ثلاثه؛ فلفل سیاه، فلفل سپید و دارفلفل. (یادداشت مؤلف). رجوع به فلفل شود.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.