آلام

(ع اِ) جِ اَلَم. دردها. رنجها. - آلام جسمانی؛ دردها که به تن رسد. - آلام روحانی؛ تعب ها که خاطر و روح آزارد. - آلام نفسانی؛ کُرَب.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.