ضحا

[ ضُ ] (اِخ) نام جایگاهی است. زمخشری گوید: ضُحَیّ بصیغهٔ تصغیر است و معلوم نیست که ضحا و ضحّی دو موضع اند یا یکی از دو کلمه غلط است. (معجم البلدان).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.