صباح الخیر

[ صَ حُلْ خَ ] (ع اِمرکب) کلمه ای است که هنگام طلوع صبح معاشران با هم گویند. (غیاث اللغات). صبح به خیر گفتن، مقابل شب به خیر: صباح الخیر زد بلبل کجائی ساقیا برخیز که غوغا میکند در سر خیال خواب دوشینم. حافظ.
رجوع به صباحک بالخیر و صباحکم بالخیر شود.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.