احصا

[ ] (اِخ) بنت ایاد مادر الیاس جدّ هفدهم محمد رسول اللََّه (ص). (مجمل التواریخ و القصص ص ۲۲۸). و در تاریخ طبری نام او رباب بن حیدةبن معد آمده است.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.