شیخ یونانی

[ شَ خِ ] (اِخ) فلوطن. رجوع به شیخ الیونانی و فلسفهٔ بزرگ ترجمهٔ احمد آرام ص ۹۱، ۵۳، ۵۲ و تتمهٔ صوان الحکمة ص ۱۸۵ شود.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.