شیخ الیونانی

[ شَ خُلْ ] (اِخ) شیخ یونانی. فلوطن صاحب اثولوجیا (میامرو تا سوعا) که بغلط آنرا به ارسطو نسبت کرده اند. فلوطینس. (یادداشت مؤلف). رجوع به تتمهٔ صوان الحکمة ص ۱۸۵ شود.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.