ساراگور

(اِخ) نام قومی است که در دورهٔ فیروز اول هیجدهمین پادشاه ساسانی (۳۸۳ - ۴۵۹ م). از شمال قفقاز به گرجستان و ارمنستان تاختند. رجوع به ترجمهٔ ایران در زمان ساسانیان چ ۱ ص ۲۰۴ و چ ۲ ص ۳۱۶ شود.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.