ساراجوق

(اِخ) دهی است از دهستان برگشلوی بخش حومهٔ شهرستان ارومیه، واقع در ۱۳ هزارگزی جنوب خاوری ارومیه و۵۵۰۰ گزی شمال خاوری راه شوسهٔ ارومیه بمهاباد. جلگه ای و معتدل مالاریائی، آب آن از شهر چای، محصول آن غلات، انگور، چغندر و حبوبات است، ۶۵ تن سکنه دارد که بزراعت اشتغال دارند. راه ارابه رو دارد و از راه ترکمان میتوان بدان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.