ساراتگا

[ تُ ] (اِخ) ساراتوغه (بتلفظ ترکی)، قصبه ای است در ممالک متحدهٔ آمریکا، در ایالت نیویورک، و در ۲۶۰ هزارگزی شمال شهر نیویورک و بعلت قراردادی که بسال ۱۷۷۷ م. بورگوین سردار انگلیسی درین موضع بست و استقلال آمریکا را تأمین کرد، معروف است، ۱۳۰۰۰ تن سکنه و آبهای معدنی دارد.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.