ساراب

(اِخ) دهی است از دهستان خولهٔ بخش شهر بابک شهرستان یزد، واقع در ۱۸ هزارگزی خاور شهر بابک متصل به راه فیض آباد شهر بابک. جلگه ای و معتدل و مالاریائی، آب آن از قنات، و محصول آن غلات است، ۳۹۹ تن سکنه دارد که به زراعت مشغولند. از صنایع دستی کرباس بافی در آن معمول است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.