رزماناخی

[ رَ ] (اِخ) ابوعبداللََّه محمدبن یوسف... رزماناخی. از ابوحاتم داودبن ابی العوام روایت کرد و در محرم سال ۳۵۶ هـ . ق. درگذشت. (از لباب الانساب).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.