راشتینانی

(اِخ) ابوطاهر اسحاق بن ابی بکر احمدبن محمدبن جعفر راشتینانی از محدثان راشتینان بود که قریه ای است به اصفهان. (از معجم البلدان).

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.