دینارچین

(نف مرکب) مخفف دینارچیننده. کسی که دینار جمع کند و از روی زمین بچیند: بدو گشت دینارچین دست سائل وز آن شرم شد روی دینار پرچین.خاقانی.

مرجع: دهخدا، علی‌اکبر: لغت‌نامهٔ دهخدا (نسخه دیجیتال، https://dehkhoda.ut.ac.ir ) براساس نسخه فیزیکی ۱۵ جلدی انتشار سال ۱۳۷۷.
موسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۹.